Realizowane projekty

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

„Wdrożenie obuwia specjalistycznego o podniesionych parametrach wytwarzanego w zasobooszczędnej technologii sieciowania wykorzystującej recykling kopolimerów EVA.”

 

Celem realizacji projektu jest wdrożenie opracowanych na zlecenie FAGUM wyników prac B+R, w postaci dwóch innowacji produktowych oraz innowacji procesowej. Innowacja produktowa – obuwie specjalistyczne będzie wytwarzane z materiału o podniesionych parametrach, do produkcji którego wykorzystanie zostanie surowiec z recyklingu kopolimerów EVA. Dzięki wdrożeniu nowej technologii oraz nowych produktów FAGUM-STOMIL STOMIL uzyska przewagę konkurencyjną i znacznie zwiększy swoją sprzedaż oraz zatrudnienie. Realizacja projektu inwestycyjnego umożliwi wprowadzenie na rynek innowacyjnych eko-produktów o unikalnych właściwościach. Na bazie przeprowadzonych badań rynku i analiz projekt charakteryzuje się bardzo wysoka opłacalność oraz stanowić będzie znaczący element rozwoju firmy.

Cele projektu:

  • wdrożenie innowacyjnej w skali świata technologii ACLT
  • wdrożenie na rynek innowacyjnego obuwia
  • wzrost przychodów ze sprzedaży,
  • zwiększenie obecności na rynkach eksportowych

 

Umowa o dofinansowanie nr POIR.03.02.01-06-0024/17-00

Całkowita wartość projektu: 16 051 500,00 PLN

Wartość dofinansowania, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 7 162 500,00 PLN


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

„Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji antybakteryjnego obuwia technicznego.”

 

Celem realizacji projektu jest wdrożenie przez Wnioskodawcę opracowanych wyników prac B+R, w postaci innowacji produktowej antybakteryjnego obuwia technicznego ATF opartego o innowacyjną technologię. Antybakteryjne obuwie techniczne wytwarzane będzie z zastosowaniem specjalnego procesu produkcyjnego, który bezpośrednio wpływa na znaczącą poprawę właściwości produktu. Dzięki cechom zasadniczo zmienionego produktu ŁUKPOL uzyska przewagę konkurencyjną i znacznie zwiększy swoją sprzedaż oraz zatrudnienie. Realizacja projektu inwestycyjnego umożliwi wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu o niespotykanych do tej pory właściwościach. Na bazie przeprowadzonych badań rynku i analiz projekt charakteryzuje się bardzo wysoką opłacalność oraz stanowić będzie znaczący element rozwoju firmy.

Cele projektu:

Wdrożenie innowacji produktowej innowacyjnych w skali światowej: antybakteryjnego obuwia technicznego, zwiększenie zatrudnienia, dywersyfikacja obecnej działalności firmy.

 

Umowa o dofinansowanie nr POIR.03.02.01-06-0022/17-00

Całkowita wartość projektu: 16 033 050,00 PLN

Wartość dofinansowania, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 7 149 900,00 PLN


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

„Zakup proinnowacyjnych usług doradczych celem wsparcia procesu wdrożenia innowacji w FAGUM-STOMIL Sp. z o.o.”

 

Celem projektu jest wykorzystanie wsparcia akredytowanej Instytucji Otoczenia Biznesu w ramach proinnowacyjnych usług doradczych do wdrożenia innowacji w postaci zaawansowanych systemów klasy WMS służących do zarządzania ruchem w magazynach, systemów produkcyjnych w tym w szczególności systemów klasy MES – rozwiązań do realizacji produkcji, systemów obiegu dokumentów.

 

Umowa o dofinansowanie nr POIR.02.03.01-06-0017/18-00

Całkowita wartość projektu: 1 835 898,00 PLN

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 945 320,00 PLN