Realizowane projekty

Umowa nr POPW.01.04.00-06-0009/20-00
o dofinansowanie Projektu Nr POPW.01.04.00-06-0009/20
„Wzrost konkurencyjności firmy FAGUM-STOMIL dzięki wdrożeniu rekomendacji strategii wzorniczej”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działania 1.4 Wzór na konkurencję II etap

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy Wnioskodawcy poprzez zwiększenie jego potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności firmy, co wprost przełoży się na wdrożenie znacząco ulepszonej linii produktowej dedykowanej odbiorcom indywidualnym.
Celem szczegółowym projektu jest wdrożenie rekomendacji wynikających z opracowanej w Etapie I
strategii wzorniczej poprzez wprowadzenie na rynek innowacji produktowej, procesowej oraz innowacji marketingowej i organizacyjnej z wykorzystaniem projektowania wzorniczego. Firma jest otwarta na możliwości, jakie niesie wdrożenie zarządzania designem i jest gotowa na wprowadzenie zmian w zakresie swojego funkcjonowania

Wartość projektu: 6 057 813,00 PLN
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 2 948 760,00 PLN


Umowa nr POPW.01.03.01-06-0010/19-00 o dofinansowanie projektu:
”Wdrożenie na rynek innowacyjnych rodzajów obuwia specjalistycznego wykorzystujących technologie wielowarstwowych dzianin dystansowych 2D i 3D”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2O14-2020
osi priorytetowej l: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

Celem realizacji projektu jest wdrożenie wyników prac B+R, w postaci trzech innowacyjnych produktów wykorzystujących technologię wielowarstwowych materiałów, w których wykorzystanych zostanie kilka rodzajów włókien ściśle dostosowujących parametry butów do potrzeb określonej części stopy. Realizacja projektu inwestycyjnego umożliwi wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów o najlepszych na rynku parametrach. Na bazie przeprowadzonych badań rynku i analiz projekt charakteryzuje się bardzo wysoką opłacalnością oraz stanowić będzie znaczący element rozwoju firmy.

Cele projektu:
– wdrożenie wyników prac B+R wykonanych samodzielnie oraz na zlecenie przez Politechnikę Łódźką,
– wdrożenie do oferty firmy trzech innowacyjnych rodzajów obuwia PU, PVC i EVA,
– wzrost przychodów ze sprzedaży,
– zwiększenie obecności na rynkach zagranicznych,
– zwiększenie zatrudnienia.

Wartość projektu: 39 052 500,00 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 19 050 000,00 zł


PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014-2020
DZIAŁANIE 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy
„Zapewnienie płynności finansowej Fagum-Stomil Sp. z o.o.”

Celem projektu jest wsparcie w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowanym, które wystąpiły u przedsiębiorcy FAGUM STOMIL Sp. z o.o. wskutek epidemii COVID-19.

Umowa o dofinansowanie nr POPW.01.05.00-06-0063/20-00

Całkowity koszt realizacji projektu: 114 015,30 PLN

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 114 015,30 PLN


“FAGUM – STOMIL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności FAGUM-STOMIL dzięki wykorzystaniu wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Cele projektu: Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz poprzez wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności FAGUM-STOMIL. Realizacja projektu przełoży się na wdrożenie na rynek nowych produktów i wzmocnienie pozycji firmy dzięki wzornictwu. Celem przedsiębiorstw jest uzyskanie kompleksowego wsparcia w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych poprzez zakup usługi przeprowadzenia audytu wzorniczego wraz ze stworzeniem strategii wzorniczej rozumianej jako rekomendacje dalszych działań, na podstawie których, poprzez wykorzystanie procesów projektowania wzorniczego zostanie wdrożona innowacja produktowa.

Planowane efekty: Głównym, oczekiwanym efektem audytu wzorniczego będzie wzrost konkurencyjności firmy, którego efektem będzie osiągnięcie pozytywnych efektów finansowych w postaci wzrostu przychodów oraz wzrostu rentowności, co przełoży się na wzrost zysków. Przedsiębiorstwo oczekuje, iż efektem realizacji projektu będzie wprowadzenie innowacji produktowej oraz lepsze zarządzanie wzornictwem w firmie.

Wartość projektu:   142 680.00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  98 600.00 zł


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

„Wdrożenie obuwia specjalistycznego o podniesionych parametrach wytwarzanego w zasobooszczędnej technologii sieciowania wykorzystującej recykling kopolimerów EVA.”

 

Celem realizacji projektu jest wdrożenie opracowanych na zlecenie FAGUM wyników prac B+R, w postaci dwóch innowacji produktowych oraz innowacji procesowej. Innowacja produktowa – obuwie specjalistyczne będzie wytwarzane z materiału o podniesionych parametrach, do produkcji którego wykorzystanie zostanie surowiec z recyklingu kopolimerów EVA. Dzięki wdrożeniu nowej technologii oraz nowych produktów FAGUM-STOMIL STOMIL uzyska przewagę konkurencyjną i znacznie zwiększy swoją sprzedaż oraz zatrudnienie. Realizacja projektu inwestycyjnego umożliwi wprowadzenie na rynek innowacyjnych eko-produktów o unikalnych właściwościach. Na bazie przeprowadzonych badań rynku i analiz projekt charakteryzuje się bardzo wysoka opłacalność oraz stanowić będzie znaczący element rozwoju firmy.

Cele projektu:

  • wdrożenie innowacyjnej w skali świata technologii ACLT
  • wdrożenie na rynek innowacyjnego obuwia
  • wzrost przychodów ze sprzedaży,
  • zwiększenie obecności na rynkach eksportowych

Umowa o dofinansowanie nr POIR.03.02.01-06-0024/17-00

Całkowita wartość projektu: 16 051 500,00 PLN

Wartość dofinansowania, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 7 162 500,00 PLN


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

„Zakup proinnowacyjnych usług doradczych celem wsparcia procesu wdrożenia innowacji w FAGUM-STOMIL Sp. z o.o.”

 

Celem projektu jest wykorzystanie wsparcia akredytowanej Instytucji Otoczenia Biznesu w ramach proinnowacyjnych usług doradczych do wdrożenia innowacji w postaci zaawansowanych systemów klasy WMS służących do zarządzania ruchem w magazynach, systemów produkcyjnych w tym w szczególności systemów klasy MES – rozwiązań do realizacji produkcji, systemów obiegu dokumentów.

 

Umowa o dofinansowanie nr POIR.02.03.01-06-0017/18-00

Całkowita wartość projektu: 1 835 898,00 PLN

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 945 320,00 PLN