Realizowane projekty

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014-2020
DZIAŁANIE 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy
„Zapewnienie płynności finansowej Fagum-Stomil Sp. z o.o.”

Celem projektu jest wsparcie w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowanym, które wystąpiły u przedsiębiorcy FAGUM STOMIL Sp. z o.o. wskutek epidemii COVID-19.


Umowa o dofinansowanie nr POPW.01.05.00-06-0063/20-00


Całkowity koszt realizacji projektu: 114 015,30 PLN


Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 114 015,30 PLN


“FAGUM – STOMIL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności FAGUM-STOMIL dzięki wykorzystaniu wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Cele projektu: Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz poprzez wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności FAGUM-STOMIL. Realizacja projektu przełoży się na wdrożenie na rynek nowych produktów i wzmocnienie pozycji firmy dzięki wzornictwu. Celem przedsiębiorstw jest uzyskanie kompleksowego wsparcia w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych poprzez zakup usługi przeprowadzenia audytu wzorniczego wraz ze stworzeniem strategii wzorniczej rozumianej jako rekomendacje dalszych działań, na podstawie których, poprzez wykorzystanie procesów projektowania wzorniczego zostanie wdrożona innowacja produktowa.

Planowane efekty: Głównym, oczekiwanym efektem audytu wzorniczego będzie wzrost konkurencyjności firmy, którego efektem będzie osiągnięcie pozytywnych efektów finansowych w postaci wzrostu przychodów oraz wzrostu rentowności, co przełoży się na wzrost zysków. Przedsiębiorstwo oczekuje, iż efektem realizacji projektu będzie wprowadzenie innowacji produktowej oraz lepsze zarządzanie wzornictwem w firmie.

Wartość projektu:   142 680.00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  98 600.00 zł


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

„Wdrożenie obuwia specjalistycznego o podniesionych parametrach wytwarzanego w zasobooszczędnej technologii sieciowania wykorzystującej recykling kopolimerów EVA.”

 

Celem realizacji projektu jest wdrożenie opracowanych na zlecenie FAGUM wyników prac B+R, w postaci dwóch innowacji produktowych oraz innowacji procesowej. Innowacja produktowa – obuwie specjalistyczne będzie wytwarzane z materiału o podniesionych parametrach, do produkcji którego wykorzystanie zostanie surowiec z recyklingu kopolimerów EVA. Dzięki wdrożeniu nowej technologii oraz nowych produktów FAGUM-STOMIL STOMIL uzyska przewagę konkurencyjną i znacznie zwiększy swoją sprzedaż oraz zatrudnienie. Realizacja projektu inwestycyjnego umożliwi wprowadzenie na rynek innowacyjnych eko-produktów o unikalnych właściwościach. Na bazie przeprowadzonych badań rynku i analiz projekt charakteryzuje się bardzo wysoka opłacalność oraz stanowić będzie znaczący element rozwoju firmy.

Cele projektu:

  • wdrożenie innowacyjnej w skali świata technologii ACLT
  • wdrożenie na rynek innowacyjnego obuwia
  • wzrost przychodów ze sprzedaży,
  • zwiększenie obecności na rynkach eksportowych

Umowa o dofinansowanie nr POIR.03.02.01-06-0024/17-00

Całkowita wartość projektu: 16 051 500,00 PLN

Wartość dofinansowania, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 7 162 500,00 PLN


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

„Zakup proinnowacyjnych usług doradczych celem wsparcia procesu wdrożenia innowacji w FAGUM-STOMIL Sp. z o.o.”

 

Celem projektu jest wykorzystanie wsparcia akredytowanej Instytucji Otoczenia Biznesu w ramach proinnowacyjnych usług doradczych do wdrożenia innowacji w postaci zaawansowanych systemów klasy WMS służących do zarządzania ruchem w magazynach, systemów produkcyjnych w tym w szczególności systemów klasy MES – rozwiązań do realizacji produkcji, systemów obiegu dokumentów.

 

Umowa o dofinansowanie nr POIR.02.03.01-06-0017/18-00

Całkowita wartość projektu: 1 835 898,00 PLN

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 945 320,00 PLN